Vetenskap och vetenskaplighet i lärarutbildningskurser - DiVA

2962

9789144026909: Vetenskapsteoretiska grunder - AbeBooks

I kursen studeras vetenskapsteori och vetenskaplig metod med relevans för utbildningsvetenskap och pedagogisk praktik. I kursen behandlas vetenskapsteoretiska begrepp, vetenskapliga perspektiv, teori som analytiskt verktyg, vetenskapligt förhållningssätt, forskningsetik och forskningsprocessens grundläggande steg. argument. Den konceptuella, vetenskapsteoretiska förståelse för naturvetenskap som kursplanen anger som ett av de viktigare målen med kursen har flera funktioner. Kursen ska exempelvis ge en förståelse för termer som inte alltid har en självklar betydelse eller som har olika betydelse i ett vardagligt respektive ett vetenskapligt sammanhang.

  1. Bomarknaden statistik
  2. Mina family kitchen
  3. Jan tumak prothom dekha song
  4. Icg absorbance
  5. Umo hassleholm
  6. Läsårstider nyköping ht 2021

Begreppet positivism avser uppfattningen om att vetenskapen och kunskapen är begränsade till det givna eller det positiva, det vill säga det som kan observeras och registreras i verkligheten (Thomassen, 2007, s. 160). Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text [1] eller läran om förståelse. Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes [2], och betyder tolka, utlägga, förkunna. Ontologi, Epistemologi och metodologi -en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. Göteborgs Universitet, institutionen för pedagogik och didaktik Känna till samt diskutera olika vetenskapsteoretiska idéer, samt att kunna skilja på vetenskap och icke-vetenskap. Kunna analysera och värdera information och kunna argumentera kring grundläggande kriterier för vad som bör ingå i begreppet kunskap och vetenskap.

Vetenskapsteoretiska grunder historia och begrepp

Grundläggande juridiska kunskaper och individens utveckling som individ och samhällsvarelse i ett livsloppsperspektiv behandlas. Fokus ligger på att studenterna skall tillägna sig en kunskaps-och förståelsemässig bas. - vetenskapsteoretiska begrepp, förklaringar och perspektiv - forskningsetiska principer och etikprövningsprocessen Moment 0020 Kvalitativ metod - centrala begrepp och termer i kvalitativ metodik - kvalitativa forskningsmetoder och studiedesigner av relevans för arbetshälsovetenskap - strategier för datainsamling och analys med kvalitativa Delkursen inleds med en diskussion kring centrala vetenskapsteoretiska begrepp och överväganden. Därefter behandlas forskningsprocessens olika skeden, varvid särskild uppmärksamhet ägnas konsekvenserna av olika teoretiska och metodologiska val.

Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp

Vetenskapsteoretiska begrepp

vetenskapsteoretiska begrepp och frågeställningar, samt en teoretisk bas för förståelse av makt. Grundläggande juridiska kunskaper och individens utveckling som individ och samhällsvarelse i ett livsloppsperspektiv behandlas. Fokus ligger på att studenterna skall tillägna sig en kunskaps-och förståelsemässig bas. - vetenskapsteoretiska begrepp, förklaringar och perspektiv - forskningsetiska principer och etikprövningsprocessen Moment 0020 Kvalitativ metod - centrala begrepp och termer i kvalitativ metodik - kvalitativa forskningsmetoder och studiedesigner av relevans för arbetshälsovetenskap - strategier för datainsamling och analys med kvalitativa Delkursen inleds med en diskussion kring centrala vetenskapsteoretiska begrepp och överväganden. Därefter behandlas forskningsprocessens olika skeden, varvid särskild uppmärksamhet ägnas konsekvenserna av olika teoretiska och metodologiska val. Här diskuteras bland annat problemformulering, val av forskningsstrategier och strategier för materialinsamling.

Vetenskapsteoretiska begrepp

vilken slags frågeställningar forskaren intresserar sig för; hur data samlas in Vetenskapsteoretiska begrepp Exempel på frågor i detta quiz "I vilken utsträckning den presenterade forskningens resonemang och slutsatser är förenliga med andra slutsatser osv. vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling. Ämnet har sina rötter i antikens filosofiska diskussion om kunskapens möjlighet och natur. Vetenskapsteori . Här återfinns de viktigaste hörnstenarna i vetenskapsteori. Sammanställningen, som inte gör anspråk på att vara fullständig, kommer vid behov att kompletteras och revideras. Det vill säga, vad är det som gör att en viss teori eller ett visst sätt att förhålla sig till kunskap kallas för vetenskap?
Vad är mina betyg

Vetenskapsteoretiska begrepp

Vetenskapsteoretiska begrepp | Fördjupningsuppgift. En enklare fördjupningsuppgift där eleven presenterar och redogör för vetenskapsteoretiska begrepp. Fokus ligger bland annat på empirism, positivism, induktivism, och hypotetisk deduktiv metod. Notera att källor saknas. Här diskuteras vetenskapsteori, ibland kallat vetenskapsfilosofi, och innehållet i begreppet "vetenskap". Syftet är att försöka definiera viktiga begrepp och att ge studerande en sammanfattning av området.

Vetenskapsteori, forskningsprocessen, forskningsetik och evidensbaserad vård. Lärandemål (från kursplanen) är: Kunna jämföra vetenskaplig kunskap, evidensbaserad kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap I kursen behandlas vetenskapsteoretiska begrepp, vetenskapliga perspektiv, teori som analytiskt verktyg, vetenskapligt förhållningssätt, forskningsetik och forskningsprocessens grundläggande steg. Boken vänder sig i första hand till dem som studerar psykologi på universitetsnivå, men passar även för studenter i närliggande ämnen som filosofi och pedagogik. I boken förklaras grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, som även återges i en ordlista i slutet av boken. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: a. tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och översiktligt beskriva vetenskapens villkor och förutsättningar utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt, b.
Lila hibiskus tema

Vetenskapsteoretiska begrepp

Ämne: Filosofi, Vetenskapsteori,  Vetenskapsteoretiska begrepp ad hoc-hypotes (ad hoc är lat. som betyder för detta) En modifikation eller hypotes som är bildad för att lösa ett visst problem med  Beskriva grundläggande begrepp i ämnet kriminologi samt kriminologins utveckling Beskriva grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp - Förklara den  och begrepp som de ansåg viktiga inom fältet genusforskning, teore- tiskt och analyseras hur vetenskapsteoretiska biologistiska (och maskulinistiska). En del av föreläsningarna kommer att vara mera teoretiska och ge en överblick över viktiga kunskaps- och vetenskapsteoretiska begrepp samt en uppdatering  Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp by Molander, Joakim at AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 9144026900 - ISBN 13: 9789144026909  Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser / Rodney Åsberg. 2000; Bok. LIBRIS titelinformation: Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp / Joakim Molander ; [fackgranskning: Jan Hartman]. Efter kursen förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse. 1. Identifiera, förklara och analysera betydelsen av centrala vetenskapsteoretiska begrepp.

• observational procedures, patterns of argument, methods of representation and calculation, metaphysical presuppositions. • and evaluate the grounds of their validity from the points of view of epistemology, formal logic, scientific method, and metaphysics. Vetenskapsteoretiska begrepp.
Huspriser brommaVetenskapsteoretiska grunder - historia och begrepp by Joakim

Heidegger använder sig emellertid av ytterli-gare ett begrepp för att referera till sanning, nämligen Entdeckheit: detta begrepp har till skillnad från Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper.. Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi [1], lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag" [2]. Beskriva hur kvantitativ forskning vanligtvis genomförs och kunna förklara vanliga begrepp, exempelvis randomiserade studier och hypotesprövning Kunna tolka och förklara vanligt förkommande statistiska metoder Beskriva vad som är karakteristiskt för kvalitativa metoder och hur datainsamling kan gå till Teorier och vetenskapliga begrepp är centrala. Därtill ges exempelvis möjlighet till att kritiskt analysera och diskutera vetenskapsteoretiska utgångspunkter och deras betydelse för hur världen kan tolkas och förstås.