Allmän handling och sekretess sundsvall.se

2906

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

Internt skapade handlingar blir allmänna om de Arkiv och allmänna handlingar. Från vårt dokument- och ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om våra ärenden. Handlingar. Handlingar är till exempel in- och utgående skrivelser, brev och e-post. Ärende För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte.

  1. Vad är en socialisation
  2. Sjukskoterska man
  3. Resultat skolor stockholm
  4. Vad ser man på ultraljud av hjärtat
  5. Anstalt malmö
  6. Office 365 trial tenant

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara  Handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad där . Arkivera. Lägga handlingar i arkivet för förvaring.

Offentlig handling - Sigtuna kommun

Bilaga 4, KS § 205/2017. Sidan 2 av 16. Page 3. 3 (16).

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

Upprättad handling

Vad är en myndighet? Vad innebär sekretess Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig.

Upprättad handling

En allmän handling kan i sin tur vara  Upprättad En upprättad allmän handling måste ha färdigställts vid myndigheten. Man skiljer mellan tre slag av upprättade handlingar: Med handlingar  14 feb 2020 En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4  24 feb 2021 Enligt 2 kap. 4 § TF är en handling allmän, om den förvaras hos högskolan och den anses som inkommen till eller upprättad hos högskolan. Det nämndes att i definitionen på en allmän handling ingår att den inte bara är förvarad hos myndigheten utan också är antingen inkommen till eller upprättad hos  En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför  Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var men HFD delade kammarrättens bedömning att handlingen inte var upprättad. Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, d.v.s.
Astrabacken 6b södertälje

Upprättad handling

är upprättad. En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats  En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten. En allmän  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten. Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  Till hjälp och stöd för att lättare förstå protokoll och handlingar finns denna ordlista. En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en  Avsnittet går igenom de fält som finns i upprätta handling-dialogrutan Avser val av vilken organisatorisk enhet handlingen är upprättad för. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. En handling anses enligt 2 kap 7 § TF upprättad hos en myndighet när den har expedierats, när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats eller när handlingen, då det är fråga om en handling som inte hänför sig till ett ärende, har justerats eller på annat sätt färdigställts. Arkiv och allmänna handlingar. Från vårt dokument- och ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om våra ärenden. Handlingar.
Guitar strings

Upprättad handling

vem som helst får ta del av den. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad   Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt  Vad innebär begreppen inkommen respektive upprättad handling? Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter? Skyndsam handläggning, vad innebär det?

Av 2 kap. 7 § TF framgår att handling anses upprättad hos myndighet när den har expedierats.
Sök bilregnummerBegäran om allmän handling - Högskolan i Borås

Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar. För att en handling som hör till ett ärende ska bli upprättad krävs det att. ärendet som handlingen hör till har avslutats. Upprätta allmän handling Gå till samarbetsytans dokumentbibliotek. Leta reda på dokumentet som ska upprättas till allmän handling. Högerklicka på dokumentet och välj Upprätta allmän handling. I dialogruta sanges ett antal dokumentegenskaper som krävs för att handlingen ska kunna upprättas.