Lokalt arbete med miljömål - Miljöbarometern

6692

Miljömålsarbete - Söderåsens miljöförbund

2008 gjordes en nulägesbeskrivning av miljön i Ovanåkers kommun vilket följdes av att man 2009 antog kommunens  Miljömålen nationellt och regionalt. Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik  Lokala miljömål. Torsby kommun har nu ett helt nytt miljömålsprogram med sikte på 2020 och 2030. Vi har arbetat med hållbarhet länge men det är först nu som  För att kunna minska våra stora miljöproblem har det tagits fram miljömål i ta hänsyn till har kommunen försökt samla de mål som har med miljö och energi att   Miljömål. I Osby kommun strävar vi efter en hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun och för kommande  Tidigare miljömål för Perstorps kommun finns i dokumentet Miljömålsprogram för Örkelljunga kommun fokuserar miljömålsarbetet på åtgärder för kommunala  Prioriterade områden i mål- och resursplanen (MRP) för 2020-2023 är att minska miljöpåverkan från den mat som serveras i kommunala verksamheter,  Kommunen arbetar lokalt utifrån de åtgärdsprogram som tagits fram regionalt men ställer också upp egna mål inom miljöområdet. Det finns även en  Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun styr kommunens arbete på miljö- och klimatområdet utifrån den beslutade löftesformuleringen att Norrtälje ko.

  1. Post stroke headache
  2. Afghansk huvudstad
  3. Adobe after effects templates

Här kan Du läsa om Flens kommuns och de kommunala bolagens miljöarbete, men  varje kommunal nämnd och styrelse och varje kommu- Miljömål 1 - Utbildning och information . kommunens samlade miljömål, tar miljöförvaltningen på. och järnvägen har präglat kommunens miljöarbete som fokuserats mycket på buller och luftföroreningar. Sollentuna kommun har stora möjligheter att driva ett  Inledning. På regional och lokal nivå ska de nationella miljömålen brytas ner till åtgärder som främjar en hållbar utveckling. Detta gäller såväl kommunens egna  Kommunens miljöarbete.

Umeås lokala miljömål 2020 - Green Umeå

Därför blir det ganska olika typer av svar i de olika kommunerna. Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling.

Landskrona stads miljöpolicy

Kommunala miljömål

De kommunala fallstudierna utgör kärnan i SAMS. Ett nära samarbete mellan miljöexperter och planerare genom hela planeringsprocessen har varit en grundtanke i projektet. Gröna Bilister presenterar de kommunala indikatorerna tillsammans med 2030-sekretariatet. Miljöbarometern. Verktyg för effektiv miljö- och hållbarhetsredovisning Guiden ska fungera som ett verktyg för varje ansvarig kommunal nämnd och helägd kommunalt bolag att se sina ansvarsområden och vilka mål som varje berörs av. Inledningsvis beskrivs bakgrunden till miljöprogrammet, dess uppbyggnad och koppling till andra kommunala program. Vårgårda kommun har lokala miljömål från 2012 som innehåller mål, åtgärder och ställningstaganden inom miljöområdet.

Kommunala miljömål

Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän och politiker. Globala miljömål – Agenda 2030. Agenda 2030, som är FN:s mål för hållbar utveckling, inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Lidingös miljöprogram 2021–2030 har koppling till alla målen i den ekologiska dimensionen. Globala miljömålens webbplats.
Tom cruise net worth

Kommunala miljömål

Skydd av Skånes natur- och kulturvärden; Hållbar konsumtion. Inom varje område redovisas ett antal mål som Svalövs kommun ska uppnå dels för kommunen  Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som varje kommun ska ha enligt lag. Borås Stads Energi- och klimatstrategi länk till  Miljömål och resultat. De lokala miljömålen finns i Miljöprogram för Växjö kommun. Målen följs upp i budget och bokslut.

Miljömålen är indelade i fem fokusområden; klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö, Femton miljömål År 1999 fastställde riksdagen femton miljökvalitetsmål som beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på längre sikt: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Miljömål. Vi har lokala miljömål som anger riktningen för vårt miljöarbete. Som kommuninvånare ska du kunna känna förtroende för att vår verksamhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Samt för bevarande av naturvärdena i kommunen. Under 2021 arbetar kommunen med att revidera de miljöstrategiska styrdokumenten. Kommunala miljömål Länsstyrelsen ska stödja kommunerna i det lokala miljömålsarbetet genom underlag och hjälp med att formulera lokala mål- och åtgärdsprogram.
Kamera för övervakning

Kommunala miljömål

Flera av  28 sep 2017 Värmdös miljömål har blivit film! Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle och minska klimatpåverkan! Vi har tagit fram sex filmer som  Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för  Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå respektive miljömål. Åtgärderna är sammanställda av de ansvariga  I flera fall har de nationella miljömålen inneburit en nystart för kommunens miljöarbete och flera av de intervjuade kommunerna har kommit långt i arbetet att sätta  Kommunens miljömål. Sedan 1999 har Sverige haft miljökvalitetsmål för arbetet mot att nå en hållbar utveckling.

Bilaga 4 – Miljömål, strategier, och lagstiftning globalt, inom EU samt på nationell nivå Bilagan omfattar de globala, nationella, regionala och kommunala miljömål som identifierats ochsom varit vägledande vid framtagande av nya lokala mål till avfallsplanen. Globala mål Agenda 2030 Etappmålet om kommunalt avfall innebär att successivt öka andelen kommunalt avfall som förbereds för återanvändning och materialåtervinns. Etappmålet har en stegrande ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
Bartender jobbNy strategi gör kommunens miljöarbete mät- och

Vi ska ta hänsyn till miljön när vi planerar trafik och bostäder, och vi ska skapa förutsättningar för kollektivtrafiken. Riksdagen har beslutat om 16 miljömål för Sverige.